The Best Cyprus Community

Skip to content


Ðïéïí èá øçößæáôå;

Everything related to politics in Cyprus and the rest of the world.

ÊáôÜ ôïí ðñþôï ãýñï ôùí åêëïãþí, åÜí ïé åêëïãÝò äéåîÜãïíôáí ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ ðïéïí áðü ôïõò ðéï êÜôù èá øçößæáôå;

ÔÜóóï Ðáðáäüðïõëï
4
67%
ÃéáííÜêç ÏìÞñïõ
0
No votes
ÁëÝêï Ìáñêßäç
1
17%
ÉùÜííç Êáóïõëßäç
0
No votes
¶ëëï
1
17%
 
Total votes : 6

Ðïéïí èá øçößæáôå;

Postby Aris » Sat Sep 28, 2002 10:46 pm

Cyprus-Forum äçìïóêüðçóç !!!
User avatar
Aris
Moderator
Moderator
 
Posts: 114
Joined: Sat Sep 28, 2002 10:19 pm
Location: Limassol, Cyprus

Postby Elena » Sat Sep 28, 2002 11:52 pm

I would prefer Markides, but probably he will not be a candidate. We will see !! :wink:
User avatar
Elena
Trial Member
Trial Member
 
Posts: 3
Joined: Sat Sep 28, 2002 11:36 pm
Location: Limassol, Cyprus

Postby Marios1 » Fri Oct 18, 2002 11:03 am

I would prefer George Vasiliou. He was the best president we had so far in my opinion. Since he is not a canditade I will have to choose from the rest. Probably Papadopoulo.
User avatar
Marios1
New Member
New Member
 
Posts: 14
Joined: Fri Oct 18, 2002 9:45 am
Location: Cyprus

Postby Vertical » Mon Nov 04, 2002 9:24 pm

Papadopoulo.
He is a reliable politician. Not like some others that change position and camps in seconds.
The opinion polls (normal ones, not this) show that he will be the winner. I don’t think anything will change. Papadopoulos will be the president from the first Sunday.
Vertical
New Member
New Member
 
Posts: 14
Joined: Mon Nov 04, 2002 9:15 pm
Location: Larnaca - CY

Postby Papas » Sat Nov 30, 2002 11:59 am

This poll is outdated. You have to create a new one.
The candidates are Papadopoulos, Omirou and Koutsou.
I will vote for Koutsou. So please add Koutsou to the options.
Papas
New Member
New Member
 
Posts: 27
Joined: Sat Nov 30, 2002 11:27 am
Location: Cyprus

Postby Hristos » Mon Sep 29, 2003 10:23 pm

Giati den blepo ta font ?
Hristos
New Member
New Member
 
Posts: 49
Joined: Sun Sep 21, 2003 5:31 am
Location: Montreal, Canada

Postby Guest1 » Tue Sep 30, 2003 12:12 am

Hristos wrote:Giati den blepo ta font ?


Its greek. Do you have greek installed? if you do, and you can read greek, then try right click > Encoding > Greek(ISO) and you should see everything.
Guest1
 

Postby Hristos » Tue Sep 30, 2003 12:13 am

Orea. Doulevi. Efharisto poli.
Hristos
New Member
New Member
 
Posts: 49
Joined: Sun Sep 21, 2003 5:31 am
Location: Montreal, Canada

Postby Guest1 » Tue Sep 30, 2003 12:16 am

No problem :wink:
Guest1
 


Return to Politics and Elections

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests