The Best Cyprus Community

Skip to content


Hasiktir President Erdogan

How can we solve it? (keep it civilized)

Re: Hasiktir President Erdogan

Postby bill cobbett » Fri Aug 29, 2014 8:10 pm

Yesterday's Afrika reports that the "Left" and the CY Trades Unions of the Occupied Areas are organising to protest the visit of the new Turkish President at a Peace Camp from this Sunday.

For our massive Turkish-speaking readership...

"... Devrimci Komünist Birlik (DKB) 1 Eylül'de KKTC'ye gelecek olan TC Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý protesto çaðrýsý yaptý. Devrimci Komünist Birlik Sözcüsü Yusuf ALKIM'ýn imzasýyla yayýnlanan "Erdoðan'a 'çýplaksýn' demek için haydi ayaða!" baþlýklý çaðrý metni þöyle:
"On yýlý aþkýn bir süredir Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarda olan ve ülkesini giderek gerici bir imparatorluða dönüþen AKP'nin lideri Recep Tayyip Erdoðan Cumhurbaþkaný seçilmesinden sonra ilk yurtdýþý ziyaretini Kuzey Kýbrýs'a gerçekleþtiriyor.
Bu Erdoðan'ýn ilk Kuzey Kýbrýs ziyareti deðildir. Bundan üç yýl önce gerçekleþtirdiði ziyaret sýrasýnda estirilen polis terörü hala daha zihinlerimizdedir. Ve görüne odur ki ikinci ziyaretinde de ilk ziyaretinde uygulanan terörü aratmayacak uygulamalar devreye konacaktýr.
Kendi ülkesinde dahi tamamen silahlandýrýlmýþ binlerce özel koruma ve Gezi direniþi ile baþlayan Haziran Ayaklanmasýnda kendi vatandaþlarýný katleden polis güçlerinin eþliðinde dolaþan, en son Soma'da kendi iktidarlarý eliyle yarattýklarý maden katliamý sonrasýnda karþý karþýya kaldýðý halkýn öfkesine tanýk olan Erdoðan benzer bir durumla karþýlaþmamak için her türlü tedbire
baþvuruyor!

Çünkü yeniden inþa ettiði imparatorluðun gerici ve anti-demokratik olduðunu her gittiði yerde onun karþýsýna dikilip yüzüne haykýracak demokrasi güçlerinin olduðu biliyor!

Biliyor ve korkuyor!

Korkuyor, çünkü korkmakta haklýdýr! Haklýdýr çünkü insanlýk artýk gerici
imparatorlarýn ve krallarýn barbar düzenleri altýnda yaþamak istemiyor! Ýþçi, emekçi halklar imparatorlar ve krallar tarafýndan baskýyla yönetilmek deðil, kendi kendilerini yönetecekleri, sömürüsüz bir düzende yaþamak istiyorlar ve mücadelelerini yükseltiyorlar!
Þimdi bu mücadeleyi bir kez daha ülkemizde yükseltme ve kendini yeni imparator olarak gören Erdoðan'ýn karþýsýna dikilip, yüzüne karþý ne kadar gerici ve kendi halkýnýn dahi düþmaný olduðunu haykýrmasý zamaný!

Þimdi demokrasinin en ufak bir zerresini dahi üzerinde taþýmayan Erdoðan'ýn yüzüne karþý "Ýmparator Çýplak!" diye haykýrma ve ülkemizde onun gibi halk düþmanlarýnýn misafirperverce karþýlanmadýðýný gösterme zamaný!
Haydi Kýbrýs'ýn onurlu demokrat güçleri, þimdi 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde adamýza gelmeye hazýrlanan barýþ ve demokrasi düþmaný Erdoðan'ý karþýlamak için ayaða kalkma ve sokaða çýkma zamanýdýr!" ..."
User avatar
bill cobbett
Leading Contributor
Leading Contributor
 
Posts: 15760
Joined: Sun Dec 17, 2006 5:20 pm
Location: Embargoed from Kyrenia by Jurkish Army and Genocided (many times) by Thieving, Brain-Washed Lordo

Re: Hasiktir President Erdogan

Postby Lordo » Fri Aug 29, 2014 9:59 pm

come on translate you lazy soddingcharlui.
User avatar
Lordo
Leading Contributor
Leading Contributor
 
Posts: 11518
Joined: Wed Oct 05, 2011 2:13 pm
Location: softalar, banana republic

Re: Hasiktir President Erdogan

Postby kurupetos » Fri Aug 29, 2014 10:15 pm

Lordo wrote:come on translate you lazy soddingcharlui.

No, he posted that just for you... :mrgreen: :lol:
User avatar
kurupetos
Leading Contributor
Leading Contributor
 
Posts: 18036
Joined: Tue Jul 31, 2007 7:46 pm
Location: Cyprus

Re: Hasiktir President Erdogan

Postby Lordo » Fri Aug 29, 2014 10:17 pm

kokmus tekke sana kim gonusdu.
User avatar
Lordo
Leading Contributor
Leading Contributor
 
Posts: 11518
Joined: Wed Oct 05, 2011 2:13 pm
Location: softalar, banana republic

Re: Hasiktir President Erdogan

Postby bill cobbett » Fri Aug 29, 2014 11:13 pm

Lordo wrote:kokmus tekke sana kim gonusdu.


Sigara içmek spermlere zarar vererek doğurganlığı azaltır.
User avatar
bill cobbett
Leading Contributor
Leading Contributor
 
Posts: 15760
Joined: Sun Dec 17, 2006 5:20 pm
Location: Embargoed from Kyrenia by Jurkish Army and Genocided (many times) by Thieving, Brain-Washed Lordo

Re: Hasiktir President Erdogan

Postby Lordo » Sat Aug 30, 2014 11:35 pm

of all people you are the one who smokes charluimu at least take your own advice. i have 7 wives and 49 children.
User avatar
Lordo
Leading Contributor
Leading Contributor
 
Posts: 11518
Joined: Wed Oct 05, 2011 2:13 pm
Location: softalar, banana republic

Re: Hasiktir President Erdogan

Postby kurupetos » Sun Aug 31, 2014 12:07 am

Lordo wrote:of all people you are the one who smokes charluimu at least take your own advice. i have 7 wives and 49 children.

56 sheep? You have a large family, karakopek. :mrgreen:
User avatar
kurupetos
Leading Contributor
Leading Contributor
 
Posts: 18036
Joined: Tue Jul 31, 2007 7:46 pm
Location: Cyprus

Re: Hasiktir President Erdogan

Postby Lordo » Sun Aug 31, 2014 9:03 pm

hassikdir len. gunogunduroshillo
User avatar
Lordo
Leading Contributor
Leading Contributor
 
Posts: 11518
Joined: Wed Oct 05, 2011 2:13 pm
Location: softalar, banana republic

Re: Hasiktir President Erdogan

Postby bill cobbett » Mon Sep 01, 2014 2:23 am

Lordo, you sweet and dear friend...

What does the message on this popular tee-shirt say...???

(Google can't handle it)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
bill cobbett
Leading Contributor
Leading Contributor
 
Posts: 15760
Joined: Sun Dec 17, 2006 5:20 pm
Location: Embargoed from Kyrenia by Jurkish Army and Genocided (many times) by Thieving, Brain-Washed Lordo

Re: Hasiktir President Erdogan

Postby halil » Mon Sep 01, 2014 11:21 am

Love shows and protest shows are goes on today ..............
halil
Main Contributor
Main Contributor
 
Posts: 8804
Joined: Fri Mar 09, 2007 2:21 pm
Location: nicosia

PreviousNext

Return to Cyprus Problem

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests